Істотні умови контрактів керівників закладів культури

Відповідно до частин 15 та 16 статті 215 Закону України «Про культуру» інформуємо про істотні умови контрактів з Луньовим Павлом Олександровичем, Бибою Світланою Вікторівною, Чаплієвою Павліною Василівною, які визнані переможцями конкурсного добору на заміщення вакантних посад керівників закладів культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Городищенського району.

1. Обов’язковими умовами контрактів є:

- програма розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівників;

- критерії оцінки праці керівників;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

- заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контрактів;

- особливі підстави для дострокового розірвання контрактів та відповідні наслідки для його сторін".

 2. Умови оплати праці керівників.

Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівників визначаються відповідно до чинного законодавства та не можуть бути меншими, ніж ним визначено.

Керівникам встановлюється посадовий оклад відповідно до штатного розпису закладу. 

Розмір посадового окладу змінюється відповідно до внесених змін до штатного розпису закладу без внесення відповідних змін до Контракту.

 Керівникам додатково встановлюються, у межах наявних коштів на оплату праці, надбавки та доплати відповідно до чинного законодавства.

 Керівникам виплачується:

1) грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків відповідно до законодавства за наказом Уповноваженого органу з управління;

2) матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань відповідно до законодавства за наказом Уповноваженого органу з управління у межах наявних коштів на оплату праці;

3) матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, відповідно до законодавства за наказом Уповноваженого органу з управління у межах наявних коштів на оплату праці;

4) премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, у розмірі, що не перевищує посадового окладу, за наказом Уповноваженого органу з управління у межах фонду оплати праці.

У разі невиконання (неналежного виконання) Керівниками обов’язків, передбачених цим контрактами, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку з вини закладу культури премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

 Керівникам надається щорічна оплачувана відпустка відповідно до законодавства та згідно із затвердженим в установленому порядку графіком за наказом Уповноваженого органу з управління.

 Крім умов матеріального забезпечення, передбачених контрактами, Керівникам можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені чинним законодавством України.

3. Критерії оцінки праці керівників.

Основними критеріями оцінки праці керівників є: оцінка результатів роботи закладів культури; своєчасність виконання обов’язків і завдань керівників; продуктивність праці; професійна компетентність, організаторські здібності, трудові якості, висока культура керівництва закладом культури та ін.

Особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури.

Керівники здійснюють поточне (оперативне) керівництво закладами культури, організовують виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечують виконання завдань, передбачених законодавством, Статутом закладами культури та контрактами.

4. Керівники зобов’язані:

1)здійснювати контроль за веденням балансового обліку майна закріпленого за закладами культури;

2) дотримуватись виконання програм розвитку закладів культури на один рік, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

4) забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством України;

5) забезпечувати цільове та ефективне використання коштів місцевого бюджету;

6) подавати Уповноваженому органу управління звітність відповідно до чинного законодавства України.

7) забезпечувати складання в установленому порядку кошторису доходів і видатків/планів використання бюджетних коштів та подавати його на затвердження Органу управління майном;

8) вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу культури відповідно до вимог чинного законодавства України, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до чинного законодавства України про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

9) дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;

10) забезпечувати нормування праці в закладах культури відповідно до вимог чинного законодавства України;

11) спрямовувати діяльність працівників закладів культури на визнання його авторитету на районному та обласному рівні;

12) дотримуватись норм чинного законодавства України удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової (виконавської) дисципліни;

13) виконувати вимоги, надані Органом управління майном та Уповноваженим органом з управління в межах своєї компетенції;

14) у разі припинення трудових відносин з Органом управління майном передати справи новопризначеному Керівнику або особі, яка виконує обов’язки Керівника на підставі акта приймання-передачі;

15) інші зобов’язання, що покладаються на Керівника.

Керівники мають право:

1) без доручення діяти від імені закладів культури, представляти їх інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

2) відкривати рахунки в банківських установах та органах Державної казначейської служби України у порядку, встановленому законодавством України;

3) користуватися правом розпорядження коштами закладів культури;

4) укладати договори та інші угоди;

5) укладати трудові договори з працівниками закладів культури, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України.

Під час укладання трудових договорів з працівниками закладів культури, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівники керуються законами, іншими нормативно – правовими актами, статутами закладів культури, галузевими угодами, колективними договорами з врахуванням фінансових можливостей закладів культури;

6) накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

7) видавати усні та письмові доручення;

8) в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками закладів культури;

9) вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутами закладів культури і контрактами до компетенції Керівників.

5. Заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контрактів та особливі підстави для дострокового розірвання контрактів та відповідні наслідки для його сторін.

Контракти припиняються:

1) після закінчення терміну дії контракту;

2) за згодою сторін;

3) з ініціативи Органу управління майном до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.